Seniorboliger i Hobro

  • tembo-arkitektur-modelbygning-seniorboliger-hobro-rené-thorup-kristensen-01
  • tembo-arkitektur-modelbygning-seniorboliger-hobro-rené-thorup-kristensen-02
  • tembo-arkitektur-modelbygning-seniorboliger-hobro-rené-thorup-kristensen-03
  • tembo-arkitektur-modelbygning-seniorboliger-hobro-rené-thorup-kristensen-04
  • tembo-arkitektur-modelbygning-seniorboliger-hobro-rené-thorup-kristensen-05
  • /